Jogorvoslatok a választási eljárásokban

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Vet.) szabályait kell alkalmazni az országgyűlési képviselők választására, az Európai Parlament tagjainak választására, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, a kisebbségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, az országos népszavazásra, a helyi népszavazásra, az országos népi kezdeményezésre és a helyi népi kezdeményezésre.

A Vet. 3 fokú jogorvoslati rendszert állít fel a választási szabályok megsértése esetére:

Kifogás benyújtása a választási bizottsághoz

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthat.
A benyújtás határideje: legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három nap. Elbírálás határideje: a beérkezésétől számított három nap.

A kifogásnak tartalmaznia kell: a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad:

  • megállapítja a jogszabálysértés tényét,
  • a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
  • a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.

További részletek: Vet. 77-78.§

Fellebbezés

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozva illetőleg mérlegelési jogkörben hozzott döntés ellen is be lehet nyújtani.
A fellebbezés határideje: legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül meg kell érkeznie a határozatot hozó választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

További részletek: Vet. 79.-80.§

Bírósági felülvizsgálat

A választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet jogszabálysértésre hivatkozva illetőleg mérlegelési jogkörben hozzott döntés ellen is be lehet nyújtani.

A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették, vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.

A benyújtás határideje: legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül meg kell érkeznie a választási bizottsághoz.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelem jogalapjának megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi bíróság bírálja el. Az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.
További részletek: Vet. 81.-85.§

Országos illetve helyi népszavazás esetén további jogorvoslati lehetőségek a Vet-ben:

Országos népszavazás:

Az Országos Választási Bizottságnak (OVB) az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz címezve – az OVB-hez benyújtani.

Az Országgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követő nyolc napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz címezve - az OVB-hez benyújtani.

Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja.

(Lásd: Vet. 130.§)

Helyi népszavazás:

A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének a népszavazás-kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt napon belül a helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetőleg a megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

A képviselő-testület, illetőleg a közgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetőleg a megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

(Lásd: Vet. 146.§)

Share